Adatkezelési Szabályzat

Előzmények

2014. október 1. napjától elsődlegesen a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SEK vagy Társaság) feladatkörét képezi a Budapest főváros, V. kerületében az Önkormányzat által önként vállalt, kisgyermekes családok és idősek részére szóló közösségi és szociális szolgáltatások megszervezése. Ennek körében a Társaság létrehozta a Belvárosi Közösségi Tér elnevezésű létesítményét, amelynek körében az Alapító Okiratában foglalt feladatait ellátja.

Tájékoztató az adatkezelés terjedelméről, módjáról

A jelen adatkezelési szabályzat a www.belvarosikozossegiter.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, szolgáltatások igénybevételéhez és hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 1. i) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. ii) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

iii) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 1. iv) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 1051 Budapest, Mérleg utca 9.
Az adatkezelő elérhetőségei: email:  info@belvarosikozossegiter.hu

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a www.belvarosikozossegiter.hu oldalon történő regisztráció során:

 • a felhasználó neve – aki a regisztrációt végzi – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
 • e-mail címe „E-mail” – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, hírlevél küldése (Mailchimp – hírlevél szolgáltató, feliratkozástól függően)
 • lakcím – cél: lakóhelyhez kötött szolgáltatás igénybevételének jogszerűsége
 • telefonszáma „Telefonszám” – cél: kapcsolatfelvétel telefonon
 • gyermek neve, születési ideje – cél: szolgáltatás igénybevétele esetén gyermek azonosítása
 • gyermek édesanyjának, édesapjának neve – cél: gondviselők személyének tisztázása esetleges értesítési kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás céljából
 • kinek adható át a gyermek, vele való kapcsolat jellege, az ő telefonszáma – cél: gyermek jogellenes elvitelének megakadályozása, szükség esetén kapcsolatfelvétel
 • Speciális igények – cél: szolgáltatás igénybevétele alatt a gyermek egészségének védelme, fejlődésének biztosítása

A felhasználói látogatásokat továbbá a Google Analytics statisztikai célból, egyedi azonosításra nem alkalmas módon rögzíti, mely alapján a Látogatók Facebook és Instagram alkalmazásainak használata során az Adatkezelő hirdetései megjelenhetnek. A Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.​

A Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján (www.belvarosikozossegiter.hu) a felhasználó önkéntesen megadott személyes és egyéb adatai az online regisztráláskor a megadott adatok MD5 típusú 128 bites egyirányú kódolási algoritmussal kerülnek mentésre. A mentett adatok elérése kizárólag szerver oldalról támogatott, nincs publikus IP delegálva az adatbázis eléréséhez, csak lokálisan elérhető.

A felhasználó által megadott adatok, megegyezően a felhasználói fiók létrehozásával, online módon módosíthatóak és törölhetőek, mely megfelel a GDPR 2018-as előírásoknak. A felhasználói fiók törlését követően, minden adat törlődik az adott személyről, semmilyen nemű adat nem marad az adatbázisban, ami az adott személy azonosítását támogatná.

Az adatok csak a SEK munkatársai és megbízottai számára hozzáférhetőek, illetve az elektronikus adatbázisból lekért adatok és kimutatások a SEK szerverén tárolódnak. A konkrét neveket és címeket tartalmazó aktuális listát mindig a felhasználás napján kérjük le és a tevékenység után egyből töröljük is a rendszerből, így biztosítva azt, hogy a magát online törölt felhasználó adatai a törlést követően ne legyen tárolva semmilyen módon nálunk a szerveren sem.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá– az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
i) kezelése jogellenes;
ii) az érintett kéri;
iii) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak megfelelően, az adatokat a regisztrációnak az adatok birtokosa általi törléséig tárolja, kezeli.

H O Z Z Á J Á R U L Ó      N Y I L A T K O Z A T

A regisztráció véglegesítésével kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. a www.belvarosikozossegiter.hu internetes weboldalon, illetve a személyes nyilatkozataimban közölt személyi adataimat (név, lakcím, e-mail elérhetőség), a törvényes képviseletem alatt álló kiskorú gyermekre vonatkozó személyi adatokat és egyéb adataimat – a továbbiakban együtt: személyes adataim – a Belvárosi Közösségi Tér elnevezésű szolgáltatáscsomagban és az V. kerületi Önkormányzat támogatási-, és szolgáltatásrendszerében való aktív részvétel céljából, a fentiekben meghatározott terjedelemben és módon kezelje, tárolja és felhasználhassa, részemre elektronikus és postai címemre tájékoztató leveleket juttasson el.

A regisztráció véglegesítésével kifejezetten hozzájárulok továbbá, hogy személyes adataimat a fenti tájékoztatóban foglaltak szerint, a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak megfelelően, a felhasználói fiókom törléséig terjedő időtartamban tárolja, kezelje.

A regisztráció véglegesítésével tudomásul veszem, hogy a személyi adataimra vonatkozóan köteles vagyok a valóságnak megfelelő válaszokat adni, azt a Társaság erre irányuló felhívására lakcímkártyámmal, illetőleg kiskorú gyermekem lakcímkártyájával, vagy egyéb, lakóhelyünket igazoló közokirat bemutatásával vagyok köteles igazolni.